Juridische informatie Consumenten READR

1 maart 2017

Readr is een product van Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V.. We raden je aan om de privacyverklaring, de gebruiksovereenkomst en de disclaimer van Readr goed door te lezen, om te voorkomen dat deze functionaliteit je voor verrassingen stelt. Door Readr te bezoeken of te gebruiken ben je gebonden aan de in deze disclaimer gestelde voorwaarden en richtlijnen.Deze juridische informatie voor het gebruik van Readr heeft uitsluitend betrekking op je bezoek aan Readr-domeinen en het gebruik van de Readr-applicaties, niet op eventuele andere overeenkomsten die je hebt met Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. of eventuele andere diensten of producten die je afneemt.Als je gebruik maakt van deze website als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, houdt dit in dat je gemachtigd bent om in te stemmen met onze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, en kennis te nemen van onze privacyverklaring, uit naam van je organisatie of bedrijf, en dat je organisatie of bedrijf er mee instemt eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden of disclaimer, waaruit aantoonbare schade voor Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. voortvloeit, te vergoeden.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Readr te wijzigen, op elk ogenblik en naar eigen inzicht. Wij informeren je actief over deze wijzigingen. Indien je het bezoek van de domeinen en/of het gebruik van de applicaties, na het doorvoeren van de wijzigingen, gewoon voortzet, maken wij daaruit op dat je akkoord gaat met de wijzigingen. Daarom raden wij je aan om de juridische informatie regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat, nemen wij aan dat je het bezoek van de domeinen of het gebruik van de applicaties staakt.Vragen over het gebruik van Readr of commentaren over de website en/of de applicaties kun je mailen naar info@readr.nl

1. Gebruiksvoorwaarden van Readr

Registratiegegevens

Zodra je je aanmeldt als gebruiker van Readr ben je zelf verantwoordelijk voor:
  1. het verstrekken van de correcte, actuele en volledige persoonsgegevens die ingevuld kunnen worden in de registratievelden;
  2. de veiligheid van je wachtwoord en identificatie;
  3. het doorvoeren van wijzigingen in je persoonsgegevens; en
  4. eventuele risico's van onbevoegde toegang tot de Registratiegegevens en andere informatie die je verstrekt.
De merken en logo's op de domeinen en in de applicaties van Readr zijn geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere wet- en regelgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.De informatie op de domeinen en in de applicaties is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, data mining, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.Je bent zelf aansprakelijk voor schade die Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. lijdt als gevolg van je handelen of nalaten als aangetoond kan worden dat dit aan jou kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V., vrijwaar je Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. tegen deze aanspraken.

Hyperlinks

Het gebruik van een tekst met een hyperlink naar Readr vanaf een andere website is zonder toestemming vooraf toegestaan mits het niet-commerciële doeleinden betreft en op voorwaarde dat een dergelijke link geen vals beeld creëert of misleidende informatie bevat over Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. of een van zijn producten en diensten, geringschattend of anders lasterlijke van toon is, en dat de website, vanaf waar doorverwezen wordt, geen onwettige, beledigende of anderszins laakbare informatie bevat.Ook al geeft Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. toestemming voor een hyperlink, dan betekent dit niet dat wij verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de kwaliteit, de inhoud, het karakter of de betrouwbaarheid van een website die doorverwijst naar Readr.

Advertenties van derden

Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. kan reclame en overig promotiemateriaal van derden op Readr plaatsen. Mocht je, als gevolg hiervan, transacties of correspondentie aangaan met deze adverteerders, vanzelfsprekend buiten Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. om, waarbij sprake is van algemene voorwaarden of garanties, dan gelden deze alleen tussen jou en deze derde partij. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk verlies of schade van welke aard dan ook die als resultaat van zulk transacties of als resultaat van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op Readr wordt opgelopen.

2. Disclaimer

Behalve in de gevallen waarin dit uitdrukkelijk vermeld is, worden alle gegevens, materialen en diensten op Readr die niet van Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. afkomstig zijn maar van derden, getoond op basis van ‘as is’. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. kan niet garanderen dat het correcte en betrouwbare gegevens betreft en ook niet of het geplaatste materiaal gevrijwaard is van schadelijke componenten zoals computervirussen.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. is niet verantwoordelijk voor typografische fouten of nalatigheden met betrekking tot tarieven, teksten of foto’s.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. tracht in alle redelijkheid de toegang en het gebruik van Readr zo veilig mogelijk te maken maar kan niet garanderen dat de website of de server vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij adviseren je daarom voor je eigen computer(s) gebruik te maken van erkende software om eventuele virussen te ontdekken en onschadelijk te maken.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. behoudt zich het recht voor de aanwezige gegevens, materialen en diensten op Readr te veranderen of te verwijderen zonder voorafgaande melding.Producten, diensten of andere informatie van derden (te herkennen aan handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anders) waarnaar verwezen wordt op Readr, met het oogmerk van sponsoring of reclame, worden niet impliciet goedgekeurd of aanbevolen door Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Noch Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V., noch de directie, medewerkers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van Readr.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening liggen. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomst tussen jou en andere gebruikers.

Toepasselijke wetgeving en domicilie

Op het gebruik van Readr is uitsluitend de Nederlandse wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Beëindiging van het gebruiksrecht

Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging je licentie voor het gebruik van Readr te beëindigen, dan wel je de toegang tot de website te ontzeggen.

Download de app om te beginnen met Readr